Tal Sacharov interviews Ilya Rashkovskiy
(Sep. 2011)